Javni natječaj

Temeljem članka 16. stavak 1. Odluke o načini upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15) i članaka 13 i 14.  ugovora o zakupu športske građevine od 18.12.1996.g. KLASA: 620-01/96-01/426, URBROJ:251-06-21-96-5, te VII aneksa ugovora od 19.12.2012.g. KLASA:620-01/12-01/610, URBROJ:251-10-31-04-12-1  Uprava ­­­­­­­­­­­­­­­­­­NOGOMETNOG KLUBA TREŠNJEVKA raspisuje

                                                                                                                           

                                                        JAVNI  NATJEČAJ

 

za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u podzakup poslovnog prostora  u okviru sportske građevine NOGOMETNO IGRALIŠTE „TREŠNJEVKA“,  Zagreb, Veprinačka 16 - namjena ugostiteljstvo

 

                                                                     I.

 

1. Predmet natječaja je davanje u podzakup zatvorenog poslovnog prostora i terase okviru u sportske građevine NOGOMETNO IGRALIŠTE „TREŠNJEVKA“, Zagreb, Veprinačka16 namjena ugostiteljstvo, i to:

- zatvoreni poslovni prostor   72,70 m²,

- natkrivena ljetna terasa        18,70 m²,

- nenatkrivena terasa              53,24 m²,

 

2. Poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja, daje se u podzakup s vremenom trajanja do isteka ugovora o zakupu sportske građevine NOGOMETNO IGRALIŠTE „TREŠNJEVKA“, a najdulje do 30.10.2017. Prestankom važenja ugovora o zakupu sportske građevine u svakom slučaju prestaje i važenje ugovora o podzakupu poslovnog prostora koji je predmet ovog natječaja.

3. Početni iznos mjesečne podzakupnine za poslovni prostor iz točke 1. ovog natječaja, iznosi 2.751,50 kuna + režijski troškovi+osiguranje objekta.

4. Poslovni prostor je u funkcionalnom stanju te ga podzakupnik preuzima u viđenom stanju.

5. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne osobe, i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

6. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

7. Osobe koje sudjeluju u javnom natječaju moraju prethodno uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početnog iznosa podzakupnine iz točke 3. ovog natječaja, na žiro račun  NOGOMETNOG KLUBA „TREŠNEVKA“, IBAN: HR3223600001101379310.

 8. Pisana ponuda na natječaj mora sadržavati:

- Osnovne podatke o pravnoj i fizičkoj osobi koja se natječe i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj (OIB), adresu za fizičke osobe, naziv tvrtke i sjedište i osobni identifikacijski broj (OIB) za pravne osobe, ovlaštena osoba, dosadašnje iskustvo u oglašenoj djelatnosti, kontakt broj,

- Presliku osobne iskaznice ako je natjecatelj fizička osoba,

- Izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar sa svim prilozima za

pravne osobe iz koje je vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena,

-  Izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice za fizičke osobe-obrtnike,

-  Dokaz o financijskoj stabilnosti BON 1 i BON 2 i obrazac solventnosti banke ne stariji od    30 dana prije dana objave natječaja,

-  Potvrdu nadležne Porezne uprave o podmirenju svih poreznih obveza i doprinosa s osnove mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i drugih javnih davanja ( ne starije od 30 dana od objave  natječaja), u izvorniku ili ovjerenoj preslici,

- Dokaz da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Zagrebu i Sportskom društvu te da s Gradom Zagrebom ili Sportskim društvom ne vodi sudski spor ili da kao zakupnik ili podzakupnik poslovnog prostora Grada ili Sportskog društva ispunjava obveze iz ugovora o zakupu ili podzakupu,

-  Ponuđeni iznos mjesečne podzakupnine u nominalnom iznosu, veći od početnog,

-  Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti,

-  Dokaz o uplačenoj jamčevini (original),

-  Broj tekućeg ili žiro računa, IBAN i naziv banke za povrat jamčevine,

-  Izjavu ponuditelja da prihvaća uvjete natječaja propisane gradskom Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i Odlukom o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba, te da pristaje na povećanje ili smanjenje podzakupnine koje će se eventualno dogoditi tijekom trajanja podzakupa prema odluci podzakupodavca ili nadležnog tijela.

9. Odabrani ponuditelj dužan je sam ishoditi minimalno-tehničke uvjete za rad u prostoru iz točke 1. ovog natječaja.

10. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od objave natječaja u tisku. Krajnji rok za dostavu ponuda je zaključno sa 27.02.2017.g. do 24h , bez obzira na način dostave.

Pisane ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba predati u roku, preporučeno putem pošte ili neposredno predati u prostorijama NOGOMETNOG KLUBA „TREŠNJEVKA“, Zagreb, Veprinačka 16 u zatvorenoj omotnici s naznakom ''Ponuda za podzakup poslovnog prostora- ne  otvarati''. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime i adresa natjecatelja.

11. Pregled poslovnog  prostora može se obaviti svaki radni dan u vremenu od 10 do 14 sati.

12. Javno otvaranje ponuda biti će 02.03.2017g. u 12h, u prostorijama NOGOMETNOG KLUBA „TREŠNJEVKA“, Zagreb, Veprinačka 16 .

13. NOGOMETNI KLUB „TREŠNJEVKA“, Zagreb, Veprinačka 16 zadržava pravo poništenja ovog natječaja ili dijela natječaja u bilo koje vrijeme, bez navođenja  razloga, a nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, bez obzira na ponuđene uvjete, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu sudionicima natječaja.

14. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najveći ponuđeni mjesečni iznos podzakupnine veći od početnog,  uz udovoljavanje ostalim uvjetima natječaja.

15. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu podzakupninu, povjerenstvo će pozvati te natjecatelje da u roku od 24 sata ponude u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne podzakupnine.

16. Natjecatelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u podzakupninu, a natjecateljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća u roku 30 dana od konačnosti odluke o prigovoru.

17. Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o podzakupu poslovnog prostora, jamčevina se ne vraća, a može se izabrati druga najpovoljnija ponuda.

18. Svi sudionici natječaja biti će pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 60 dana od njegova zaključenja.

19. Rok za prigovor iznosi 8 dana od primitka obavijesti o rezultatima natječaja. Prigovor se podnosi NOGOMETNOM KLUBU „TREŠNJEVKA“, Zagreb, Veprinačka 16, Odluka o prigovoru je konačna.

20. Osobe određene Zakonom o pravima hrvatskih branitelja imaju pravo prvenstva na sklapanje ugovora o podzakupu poslovnog prostora, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne podzakupnine.

21. Ugovor o podzakupu poslovnog prostora biti će sklopljen s najpovoljnijim sudionikom u roku od 15 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja.

22. Izabrani natjecatelj dužan je, prilikom sklapanja ugovora o podzakupu poslovnog prostora, položiti bjanko zadužnicu do iznosa 12 mjesečnih iznosa podzakupnina, kao osiguranje redovitog podmirivanja mjesečnog iznosa podzakupnine.

23.  Ulaganjem sredstava u sportsku građevinu odnosno u poslovni prostor podzakupnik ne može steći pravo vlasništva ili drugo pravo na tako izgrađenoj ili dograđenoj stvari odnosno novonastaloj stvari, te se odriče prava potraživanja naknade za tako uložena sredstva bez obzira jesu li sredstva uložena sa ili bez suglasnosti podzakupodavca ili nadležnog tijela.

24. Sve dodatne informacije u svezi s natječajem mogu se dobiti u prostorijama NOGOMETNOG KLUBA „TREŠNJEVKA“, Zagreb, Veprinačka 16 ili na tel.: 01/ 3695-122, od 09-17 sati,               .

25. Ugovor o podzakupusklopit će sekao ovršna isprava u smislu Zakona o javnom bilježništvu, na trošak podzakupnika.

 

 

U Zagrebu, 13.02.2017.g.